ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA  KANUNUN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, entegre devre topoğrafyalarının korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, entegre devre topoğrafyası tescil başvurusunun yeri, zamanı, başvuru evrakının düzenlenmesi, tescili ve diğer işlemlerde uyulacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak    

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 22/4/2004 tarihli ve 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında  Kanunun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,

Kanun: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında  Kanunu,

Entegre devre: Elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürünü,

Entegre devre topoğrafyası: Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümünü,

Sicil: Entegre Devre Topoğrafyaları Sicilini,

Bülten: Sicile kaydedilen entegre devre topoğrafyalarının yayımlandığı Resmi Patent Bültenini,

Tebliğ: 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ve 25 inci maddesine göre Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Koruma Şartları ve Korumadan Yararlanacak Kişiler

Koruma Şartları

Madde 5 — Orijinal niteliğe sahip entegre devre topoğrafyaları, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi ve Tebliğde belirtilen ücretin ödenmesi kaydıyla, tescil belgesi verilerek korunur.

Korumadan Yararlanacak Kişiler

Madde 6 — Entegre devre topoğrafyası koruma hakkından, Kanunun öngördüğü şekilde,  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan ve sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili uluslararası anlaşmaların hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler yararlanır.

Birinci fıkra kapsamı dışında kalmakla beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen entegre devre topoğrafyası koruması tanıyan devletlerin  uyruğundaki gerçek ve tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiyefde bu haktan yararlanırlar.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının entegre devre topoğrafyalarını, diğer ülkelerin tescil etmesi veya tescil edeceğini yazılı olarak bildirmesi karşılıklılık ilkesi olarak kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Şartları ve Başvurunun İncelenmesi

Başvuru Mercii ve Tarihi

Madde 7 — Kanunun verdiği koruma hakkından yararlanmak için yapılacak tüm başvurular, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden başvuru dilekçesi ile birlikte Enstitüye yapılır.

Başvuru tarihi, başvuru evraklarının Enstitüce alındığı gün, saat ve dakikadır.

Başvuru Dilekçesi ve İhtiva Edeceği Bilgi ve Belgeler

Madde 8 — Entegre devre topoğrafyasının tescil edilmesini talep eden başvuru sahibi veya vekili, bu Yönetmeliğe ekli Ek:1 deki Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Başvuru Formu örneğine uygun, A4 kağıdına bilgisayar ile yazılmak suretiyle hazırladığı imzalı başvuru dilekçesini  Enstitüye verir.

Başvuru dilekçesi aşağıdaki bilgi ve ekli belgeleri ihtiva eder;

 1. a) Başvuru sahibinin adı, soyadı ve adresi,
 2. b) Entegre devrenin yerine getirdiği elektronik işlevleri tanımlayan bilgileri içeren ve yayın yoluyla çoğaltmaya elverişli, entegre devre topoğrafyasının kopya veya net çizimleri, 

İbraz edilen kopya veya çizimler entegre devre topoğrafyasının tanınmasına yeterli ise entegre devrenin üretimi ile ilgili parçalara ait kopya veya çizimler verilmeyebilir.

Çizimler A4 normunda sunulmalıdır. Büyük ölçekli çizimler, planlar veya fotoğraflar A4 normuna gelecek şekilde katlanmalıdır. Bu mümkün değilse çizimler rulo haline getirilmelidir, ancak bu ruloların ebatları 1,5 metreden uzun ve 15 santimetreden kalın olamaz.

 1. c) Entegre devre topoğrafyasının kısa ve açıklayıcı tanımını içeren ve yazılı bir metin olan özet,

Özette, topoğrafyanın veya topoğrafyayı içeren ürünlerin satışında kullanılan isimlerine, entegre devre topoğrafyasının diğer topoğrafyalardan veya topoğrafyayı içeren ürünlerden farklı özelliklerine yer verilir.

Özet sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder, korumanın kapsamını etkilemez ve tercihen 100 kelime içerebilir.

Entegre devre topoğrafyasının elektronik işlevini açıklamaya yardımcı olabilecek blok şema, devre şeması ve benzeri çizimler de verilebilir.

 1. d) Entegre devre topoğrafyasının ilk ticari kullanım tarihi veya böyle bir kullanımın gerçekleşmediğine dair beyan,
 2. e) Tebliğde belirtilen başvuru ücretinin ödendiğini gösterir (Değişik ibare:RG-27/11/2015-29545) bilgi,
 3. f) Entegre devre topoğrafyası tescil başvurusu vekil vasıtası ile yapılıyor ise başvuru sahibinin başvuruyu ve sair tescil işlemlerini yapmaya vekili yetkilendirdiğine ilişkin vekaletname,

Başvuru veya tescilden doğan haktan vazgeçilmesi taleplerinin vekil tarafından yapılabilmesi için vekilin vekaletnamesinin, bu yetkilerini açıkça belirten (Mülga ibare:RG-27/11/2015-29545) (…) vekâletname olması gerekir.

Türkiyefde ikametgâhı olmayanlar, kendilerini Sicile kayıtlı patent vekili vasıtasıyla temsil ettirmek  zorundadırlar.

Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisi olmayanlar tarafından yapılan tescil başvuruları ve tescil sonrası  diğer işlemler ile ilgili taleplerde başvuru sahibine yetkili patent vekili ataması için iki aylık süre verilir. Süresi içerisinde yetkili patent vekili atamayan kişilerin talepleri reddedilir. Ancak, Türkiyefde ikâmetgâhı olanların başvurularında vekil tayin edilmediği takdirde işlemler başvuru sahibi adına yürütülür.

 1. g) İmza sirküleri,

Başvuru sahibi tüzel kişi ise imza sirküleri verilir. Başvuru dilekçesi ve diğer belgeler, imza sirkülerine göre yetkili olan kişi veya kişilerce imzalanır.                      

 1. h) Tasarlayıcının kimliği,

Eğer başvuruda bulunan kişi tasarlayıcı değil  veya tasarlayıcılar birden çok ise başvuruda bulunan kişinin tescil isteme hakkını, tasarlayıcı veya tasarlayıcılardan ne şekilde elde ettiğinin Ek:1 deki Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Başvuru Formu örneğine uygun olarak  beyan edilmesi gerekir.

Başvurunun İncelenmesi ve Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi

Madde 9 — Konusu ve kapsamı Kanunun 2 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan tanımlara uymayan bir entegre devre topoğrafyası tescil başvurusu Enstitü tarafından geri çevrilir. Her entegre devre topoğrafyası için tescil başvurusu ayrı ayrı yapılır.

Enstitü, başvurunun Kanunun 14 üncü ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şartlara uygunluğunu ve herhangi bir eksikliğin bulunup bulunmadığını inceler. Enstitü herhangi bir eksikliğin olmadığına karar verirse, entegre devre topoğrafyası tescil başvurusu, başvuru evraklarının Enstitüce alındığı gün, saat ve dakika itibariyle kesinleşir.

Eksikliklerin Giderilmesi ve Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi

Madde 10 — Bir entegre devre topoğrafyası tescil başvurusunun, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygun bir şekilde yapılmaması halinde, Enstitü eksikliklerin giderilmesi için tebliğ tarihinden itibaren iki aylık süre verir. 

Ancak; başvuru sahibinin adı ve soyadını içeren Ek:1 deki Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Başvuru Formu örneğine uygun dilekçe ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının  (b) bendinde belirtilen belgenin başvuru anında verilmiş olması halinde, başvuru bu bilgi ve belgelerin Enstitüce alındığı gün, saat ve dakika itibarıyla kesinlik kazanır. Bu bilgi ve belgeler, başvuru anında verilmez ise bu eksikliklerin giderilmesi için Enstitü tarafından birinci fıkrada belirtilen süre verilir. Bu durumda tescil başvurusu, öngörülen eksikliklerin giderildiği tarih itibariyle kesinlik kazanır.

İkinci fıkrada belirtilenler dışında kalan, ancak  bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre verilmesi gereken sair bilgi ve belgelerde eksiklik olması halinde de, eksiklikler birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde giderilmelidir. Ancak bu eksiklikler başvuru tarihinin kesinleşmesine etki etmez.

Verilen süre içinde eksikleri tamamlanmayan entegre devre topoğrafyası tescil başvurusu yapılmamış sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tescil, Yayımlama, İtiraz

Tescil ve Yayımlama

Madde 11 — Başvuru şartları eksiksiz  şekilde yerine getirilen entegre devre topoğrafyası tescil başvurusu, Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin doğruluğu, başvuru yapanın başvuru yapma hakkına sahip olup olmadığı, entegre devre topoğrafyasının orijinal olup olmadığı hususları incelenmeksizin Enstitü tarafından Sicile kaydedilir. Sicile kaydı yapılmış entegre devre topoğrafyası Bültende yayımlanır ve Enstitüce düzenlenen tescil belgesi başvuru sahibine veya vekiline gönderilir.

Sicil kaydında yer alacak ve Bültende yayımlanacak unsurlar şunlardır;

 1. a) Başvuru numarası ve tarihi,
 2. b) Tescil numarası ve tarihi,
 3. c) Koruma başlangıç tarihi,
 4. d) Entegre devre topoğrafyası hak sahibinin adı, soyadı, uyruğu ve adresi,
 5. e) Tasarlayıcı veya  tasarlayıcıların adı, soyadı ve adresi,
 6. f) Özet,
 7. g) Varsa vekilin adı, soyadı ve adresi.

İtiraz

Madde 12 — Başvuru sahipleri, Enstitü kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde;

 1. a) İtiraz gerekçelerini açıklayan bir dilekçe,
 2. b) Tebliğde belirtilen itiraz inceleme ücretinin ödendiğini gösterir (Değişik ibare:RG-27/11/2015-29545) bilgi ile birlikte başvurularının

işleme alınması hususunda itirazda bulunabilirler.

Bu belgeler itiraz başvurusunda verilmez ise itiraz yapılmamış sayılır.

Başvuru sahiplerinin, itirazlarını destekleyici bilgi, belge ve kanıtları da birinci fıkrada belirtilen süre geçirilmeksizin vermeleri zorunludur. Bu süre içerisinde, bilgi, belge ve kanıtların verilmemesi halinde mevcut olanlar dikkate alınarak karar verilir.

İtirazın İncelenmesi

Madde 13 — Yapılan itiraz Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunda değerlendirilir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Adres, Unvan Değişiklikleri, Nevfi Değiştirme, Birleşme Devir, İntikal, Rehin ve Lisans

Adres, unvan, nevfi değişiklikleri ve hak sahipliğindeki değişiklikler

Madde 14 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/1/2015-29240)

Bir entegre devre topoğrafyası başvuru veya entegre devre topoğrafyası hakkı sahibinin adresinin değişmesi halinde bu değişikliğin Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgelerle birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması gerekir.

 1. a) Talep dilekçesi,
 2. b) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname.

Adres değişikliği işlemi, entegre devre topoğrafyası başvuru veya entegre devre topoğrafyası hakkı sahibi ya da varsa bunların vekili tarafından tek bir talep yapılması üzerine Sicilde entegre devre topoğrafyası başvuru veya entegre devre topoğrafyası hakkı sahibi adına kayıtlı tüm başvurular ve tesciller için yapılır.

Entegre devre topoğrafyası başvuru veya entegre devre topoğrafyası hakkı sahibi ya da varsa bunların vekili tarafından yapılan yeni bir entegre devre topoğrafyası tescil başvurusunda veya diğer taleplerde yer alan adres ile Enstitü kayıtlarındaki adresin farklı olması halinde yeni entegre devre topoğrafyası tescil başvurusu veya talepte beyan edilen adres Sicile kaydedilir.

Bir entegre devre topoğrafyası başvuru veya entegre devre topoğrafyası hakkı sahibinin unvanının veya nevfinin değişmesi halinde bu değişikliğin Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgelerle birlik