PATENT İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI (PCT)* Andlaşma Devletleri, Bilim ve teknikte ilerlemeye katkıda bulunma arzusuyla, Buluşların yasal korunmasını mükemmelleştirme arzusuyla, Birden çok devlette buluşların korunması istendiği takdirde, bunu kolaylaştırmak ve daha ekonomik hale getirme arzusuyla, Yeni buluşlara ilişkin tarifleri kapsayan dokümanlardaki teknik enformasyonların kamuoyuna ulaştırılmasın kolaylaştırmak ve hızlandırmak arzusuyla, Gelişmekte olan ülkelerin özel gereksinimlerine uygun teknik çözümlerin kullanılmasına ilişkin kolayca ulaşılabilecek enformasyonlara tasarruf edebilmelerinin sağlanması ve sürekli büyüme gösteren modern tekniğe varabilmelerini kolaylaştırılmasıyla ulusal veya bölgesel düzeyde buluşların korunması ile ilgili geliştirilen hukuk sistemlerinin etkinliğinin arttıran önlenmelerin alınması suretiyle ekonomik kalkınmalarını teşvik ve hızlandırmak arzusuyla. Uluslararası iş birliğinin bu hedeflerin gerçekleştirilmesini büyük ölçüde teşvik edeceği inancıyla, Bu Andlaşmayı yapmışlardır.

(1.Nisan.2005 tarihi itibarı ile geçerlidir.)

Düzeltmeler:

1998 2000 2001 2002 2004 2005

19 Haziran 1970’de imzalanmış ve 14 Nisan 1978, 3 Ekim 1978, 1 Mayıs 1979,
16 Haziran 1980, 26 Eylül 1980, 3 Temmuz 1981, 10 Eylül 1982, 4 Ekim 1983,
3 Şubat 1984, 28 Eylül 1984, 1 Ekim 1985, 12 Temmuz 1991, 2 Ekim 1991, 29
Eylül,1992, 29 Eylül 1993, 3 Ekim 1995, 1 Ekim 1997, 15 Eylül 1998, 29 Eylül
1999, 17 Mart 2000, 3 Ekim 2000, 3 Ekim 2001, 1 Ekim 2002, 1 Ekim 2003 ve
5 Ekim 2004 tarihlerinde tadil edilmiştir.

GİRİŞ HÜKÜMLERİ

Madde 1

Birliğin kuruluşu

(1) Bu Antlaşmaya taraf devletler (bundan sonra “Antlaşma Devletleri olarak anılacaktır) buluşların korunmasına ilişkin olarak başvuruların yapılması, araştırılması ve incelenmesi ve teknik hizmetlerin sunuluşunda işbirliği amacıyla bir Birlik kurmaktadırlar. Bu Birliğin adı, Patent Alanında Uluslararası İşbirliği Birliği’dir.

(2) Bu Antlaşmanın hiç bir hükmü, Sınai Mülkiyetin Korunması’na İlişkin Paris Sözleşmesine taraf ülkelerin uyruğunda olan veya bu ülkelerden birinde ikamet eden kişilerin bu Antlaşmadan doğan haklarını ihlal edecek şekilde yorumlanamaz.

Madde 2

Kavramların tanımlanması

Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Antlaşma ve Yönetmeliği bakımından:

(i) “Başvuru” bir buluşun korunmasına ilişkin bir başvuru anlamındadır. “Başvuruya” istinat edildiğinde;

Buluş patentleri, buluşçu belgeleri, Faydalı Model Sertifikası, Faydalı Model, Ek Patentler, Ek Patent Sertifikaları, Ek Buluşçu Belgeleri ve Ek Faydalı Model Sertifikaları için yapılmış başvurular anlaşılır;

(ii) Bir “Patentte” yapılan istinatlar, buluş patentlerine, Buluşçu Belgelerine, Faydalı Model Sertifikalarına, Faydalı Modellere, Ek Patentlere veya Ek Sertifikalara ve Ek Faydalı Model Sertifikaları’na yapılan istinatlar olarak anlaşılmalıdır;

(iii) “Ulusal Patent” ulusal bir patent kurumunca verilen bir patenttir;

(iv) “Bölgesel Patent”, bir ulusal kurum veya bir devletlerarası kuruluş tarafından verilen patent anlamına gelir. Şayet, bu kurum veya kuruluşlar birden çok devlette hüküm ve sonuç doğuracak şekilde patent verme yetkisine sahipseler;

(v) “Bölgesel Başvuru”, bölgesel bir patentin verilmesi için yapılan bir başvurudur;

(vi) “Ulusal Başvuruya” istinatlardan, bu Antlaşmaya göre yapılmamış ulusal veya bölgesel patent verilmesi için yapılan başvurular anlaşılır;

(vii) “Uluslararası Başvuru”, bu Antlaşmaya göre yapılan başvurudur;

(viii) “Başvuruya” istinatlardan, ulusal ve uluslararası başvurulara istinatlar anlaşılır;

(ix) Bir “Patentten” söz edildiğinden, ulusal veya bölgesel patentler anlaşılmalıdır;

(x) “Ulusal Hukuk”dan söz edildiğinde, bir Antlaşma devletinin ulusal hukuku veya bir bölgesel başvuru ya da bölgesel patent söz konusu ise, bölgesel başvurunun yapılmasına veya bölgesel patentin verilmesine dayanak olan Antlaşma anlaşılır;

(xi) Bu Antlaşma ve Yönetmeliğinde öngörülen sürelerin hesaplanması bakımından “Rüçhan Tarihi”nden:

a- Bir uluslararası başvuru için madde 8’e göre bir rüçhan talep edilirse, rüçhanın dayandığı başvurunun başvuru tarihi;

b- Bir uluslararası başvuru için madde 8’e göre birden çok rüçhan talep edilirse, rüçhanı talep edilmiş olan en eski başvurunun başvuru tarihi;

c- Uluslararası başvuru için madde 8’e göre rüçhan talep edilmiyorsa, bu başvurunun uluslararası başvuru tarihi; anlaşılır;

(xii) “Ulusal Kurum”; bir Antlaşma devletinin patent verilmesiyle görevli kıldığı hükümet kurumu anlamındadır; bir ulusal kurumdan söz edildiğinde, bundan birden çok devletin bölgesel patent verilmesiyle görevlendirdiği devletlerarası kuruluşlar da anlaşılmalıdır. Şu şartla ki, bu devletlerden en az bir tanesi bir Antlaşma devleti ise ve sözü geçen devletlerin bu Antlaşma ve Yönetmeliğinin ulusal kurumlar için öngördüğü görevleri devralmaya ve hakları kullanmaya bu kuruluşu yetkili kılmışlarsa;

(xiii) “Belli Edilmiş Kurum”, bu Antlaşmanın birinci kısmına göre, başvuru sahibinin belirlediği devletin ulusal kurumu veya bu devlet adına işlem gören ulusal kurumdur;

(xiv) “Seçilmiş Kurum”, bu Antlaşmanın ikinci kısmına göre, başvuru sahibinin seçmiş olduğu devletin ulusal kurumu veya bu devlet adına işlem gören kurum anlamındadır;

(xv) “Başvuru Kurumu” uluslararası başvurunun yapıldığı ulusal kurum veya devletlerarası organizasyon anlamındadır;

(xvi) “Birlik”, Patent İşbirliği Antlaşması Birliği anlamındadır;

(xvii) “Kurul”dan, Birliğin Kurulu anlaşılır;

(xviii) “Organizasyon”dan, Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu anlaşılır;

(xix) “Uluslararası Büro”dan, organizasyonun Uluslararası Büro’su ve var olduğu sürece Fikri Mülkiyetin Korunması İle İlgili Uluslararası Birleşik Büro (BIRPI) anlaşılır;

(xx) “Genel Müdür”den, organizasyonun Genel Müdürü ve BIRPI- varolduğu sürecenin Müdürü anlaşılır.

BİRİNCİ KISIM
Uluslararası Başvuru ve Uluslararası Araştırma

Madde 3

Uluslararası başvuru

1) Buluşların korunması için Antlaşma Devletlerinin her birinde yapılan başvurular, bu Antlaşma anlamında uluslararası başvuru olarak yapılabilir.

2) Uluslararası Başvuru, bu Antlaşma ve Yönetmeliğinde belirtilen şekilde; bir dilekçe, bir tarifname, bir veya birden çok istem, bir veya birden çok resim (gerekli ise) ve bir özeti kapsamalıdır.

3) Özet, özellikle talep edilen korunma kapsamının belirlenmesi ve diğer amaçlar için değil, sadece teknik enformasyonun verilmesine hizmet eder.

4) Uluslararası Başvuru;

  1. i) Belirlenmiş bir dilde düzenlenmeyi;
  2. ii) Belirlenmiş şekli şartlara uymayı;

iii) Buluşun birliği hakkındaki belirlenmiş gereklere uymayı;

  1. iv) Belirlenmiş ücretlerin (harçların) ödenmesi yükümlülüğünü gerektirir.

Madde 4

Dilekçe

1) Dilekçe şunları kapsamalıdır;

  1. i) Uluslararası başvurunun bu Antlaşmaya göre işlem görmesi talebi;
  2. ii) Uluslararası başvuruya dayanarak buluşun korunmasının istendiği Antlaşma devleti veya devletlerinin belirlenmesi (Belli Edilmiş Devletler); Belli Edilmiş Bir Devlette geçerli olmak üzere bir bölgesel patentin verilmesi mümkünse ve başvuru sahibi ulusal patent yerine bölgesel bir patent dilerse, bunun dilekçede belirtilmesi gerekir; Bölgesel patent ile ilgili Antlaşmaya göre, başvuru sahibi başvurusunu söz konusu bu Antlaşmaya taraf devletleri münferiden sınırlayarak yapmıyorsa, bu bölgesel patent elde etme dileğine atfen sözü geçen Antlaşma tarafı tüm devletlerin belli edilmiş olduğu varsayılarak işlem yapılır; Belli Edilmiş Devlet’in ulusal hukukuna göre, bu devletin belli edilmiş olması halinde başvurunun bir bölgesel patente ilişkin hüküm doğuracağı yolundaysa, bu devletin belirlenmiş olması, bölgesel bir patentin elde edilmesi dileği varsayılarak işlem yapılır.

iii) Başvuru sahibinin adı (ve varsa vekilinin adı) ve bu kişilere ilişkin belirtilen diğer bilgiler;

  1. iv) Buluşun karakterinin belirtilmesi;
  2. v) Şayet, Belli Edilmiş Devletlerden en az birinin ulusal hukukuna göre, ulusal başvuru sırasında açıklanması gerekli kılınıyorsa, buluşçunun adı ve ona ilişkin belirtilen diğer bilgilerin verilmesi, diğer durumlarda belirtilen bilgiler ya dilekçede ya da ulusal hukuklarına göre, sözü edilen bilgilerin ulusal başvuru tarihinden sonraki bir tarihte de verilmesi kabul eden Her Belli Edilmiş Kurum’a özel bildirimlerle de yapılabilir.

2) Her belli etme için öngörülmüş olan ücretler (Harçlar) öngörülen zaman içinde yapılmalıdır.

3) Belli etme demek, başvuru sahibinin madde 43’e göre diğer koruma çeşitlerini talep etmedikçe, patent verilmesine ilişkin korunma dileğinde bulunmuş olduğu veya korunmanın geçerli olacağı Belli Edilmiş Devleti belirlemedir. Bu fıkranın uygulanması halinde, madde 2 (ii) geçerli değildir.

4) Ulusal hukuklarının ulusal başvurunun yapılması tarihinden sonra da belirtilmesini kabul ettiği Belli Edilmiş Devletler açısından dilekçede buluşçunun adı ve ona ilişkin bilgilerin eksikliği, hiç bir etki doğurmaz. Ulusal hukuklarına göre, bu bilgilerin istenmediği Belli Edilmiş Devletler açısından, bu bilgilerin özel bildirimle verilmemesi, hiç bir etki yapmaz.

Madde 5

Tarifname

Tarifnamede buluş o alanda bir uzman tarafından uygulanabilecek şekilde açık ve tam olarak belirtilmelidir.

Madde 6

İstemler

Korunma talep edilen istem veya istemlerin konusu belirtilmelidir. İstemler, açık ve kısa bir şekilde yazılmalıdır. Bunlar, bütün kapsamı ile tarifnamece desteklenmelidir.

Madde 7

Resimler

1) İkinci fıkra (ii) saklı kalmak üzere, buluşun anlaşılabilir olması için lüzumlu olduğu taktirde,resimler gereklidir.

2) Resimler, buluşun anlaşılması için lüzumlu değilse ve fakat buluşun özelliği itibariyle açıklanması resimlerle kolaylaştırılacaksa,

  1. i) Buluşçu bu tür resimleri uluslararası başvurunun yapılması sırasında birlikte verebilir,
  2. ii) Herhangi bir Belli Edilmiş Kurum başvuru sahibinin resimleri öngörmüş olduğu süre içinde sonradan verilmesini isteyebilir.

Madde 8

Rüçhan talebi

1) Uluslararası başvuru, Yönetmelikte daha açık olarak belirtildiği şekilde, Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi’ne üye bir ülkede veya üye herhangi bir ülke için önceki başvurulara ilişkin bir veya daha çok rüçhan talebinde bulunulmuş olması halinde, bu konuda bir açıklamayı kapsayabilir.

2) (a) Birinci fıkraya göre yapılan rüçhan talebinin şartları ve hükümleri, (b) bendi saklı kalmak üzere, Sınai mülkiyetin Korunması’na İlişkin Paris Sözleşmesi’nin Stokholm Metni’nin 4. maddesine göre işlem görür.

(b) Bir Antlaşma Devletinde veya bir Antlaşma Devleti için önceki başvurudan kaynaklanan bir veya birden çok rüçhan talebine dayanan uluslararası başvuruda, bu devletler Belli Edilmiş Devlet olarak gösterilebilirler.

Şayet, uluslararası başvuru için bir Belli edilmiş Devlette veya Belli Edilmiş devlet için yapılan önceki ulusal başvurulara dayanarak bir veya birden çok rüçhan ileri sürülürse veya sadece bir devletin Belli Edilmiş Devlet olarak gösterildiği uluslararası bir başvuruya dayanan rüçhan talebinde bulunulmuşsa, rüçhan talebinin şartları ve hükümleri bu devletin kendi ulusal hukukuna göre düzenlenir.

Madde 9

Başvuru sahibi

1) Antlaşma Devletlerinin uyruğunda olan veya bu devletlerden birinde ikametgahı bulunan kişiler, uluslararası başvuruda bulunabilirler.

2) Antlaşma Devletleri Kurulu, bu Antlaşmaya taraf olmayan ancak Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi’ne üye devletlerin uyruğunda olan, keza, bu devletlerde ikametgahı bulunan kişilerin de uluslararası başvurularda bulunabilmelerine karar verebilir.

3) İkametgah ve uyrukluk kavramlarıyla,keza birden çok başvuru sahibinin bulunduğu veya Belli Edilmiş Devletler açısından başvuru sahiplerinin aynı olmadığı hallerde kullanılan kavramlar, Yönetmelikte açıklanmıştır.

Madde 10

Başvuru kurumu

Uluslararası baş